2.28
Yuliya1
*** 19.73
Yuliya4
*** 10.76
Yuliya5
pf 37.55
Yuliya7
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! 0.00
Yuliya26
*** 60.71
Yuliya8
*** 25.54
Yuliya4
*** 98.88
Yuliya24
*** 25.88
Yuliya5
*** 23.28
Yuliya4
лица клуба 34.79
Yuliya8
*** 32.78
Yuliya6
*** 40.00
Yuliya8
*** 18.29
Yuliya5
*** 16.01
Yuliya2
*** 26.90
Yuliya3
*** 19.94
Yuliya6
*** 27.78
Yuliya4
*** 31.99
Yuliya5
*** 26.23
Yuliya3
*** 44.48
Yuliya12
*** 16.02
Yuliya3
*** 44.36
Yuliya7
*** 12.03
Yuliya2
*** 18.96
Yuliya3
*** 34.39
Yuliya7
РД
*** 89.04
Yuliya13
*** 16.67
Yuliya
*** 71.93
Yuliya14
*** 40.46
Yuliya16
*** 14.72
Yuliya5
вместе 51.36
Yuliya14
*** 9.18
Yuliya2
*** 14.12
Yuliya5
*** 19.75
Yuliya4
Артём 0.00
Yuliya6
 
 
***